เริ่มต้นสนุกกับ First Order Stormtrooper Robot ตามมาดูกันเลย..First


1. เมื่อทำการเปิด App Stormtrooper2. ทำการเลือกภาษา Application Stromtrooper มี 12 ภาษาให้เลือกและกดลูกศรข้างขวา3. Application จะให้ทำการ Login ให้กด Create An Account (ถ้ามี Account แล้วกด Sign In)4. ทำการใส่ Email ที่จะทำการ Login และทำการกด Continue5. ทำการใส่ Password ที่จะทำการ Login และทำการกด Continue6. ทำการใส่ Password อีกครั้ง โดยใส่เหมือนกับ Password ครั้งแรก และทำการกด Continue7. Application จะทำการ Login และดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อให้พร้อมรับการเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ Stormtrooper8. ให้ทำการกด Setup A New Robot (สามารถเปลี่ยน account ที่ทำ Login ได้โดยกด Change Account)9. หุ่นยนต์ Stormtrooper ได้ทำการส่งเสียง Number ในการเชื่อมต่อหรือไม่ ถ้าไม่มีให้กด No, My Robot Is Silent
(ถ้าหุ่นยนต์ Stormtrooper ส่งเสียง Number ภาษาอักษร จำนวน 2 ชุด โดยชุดแรกเป็น SSID และชุดสองจะเป็น password ในการเชื่อมต่อให้กด Yes, My Robot Is Repeating His Operating Number และทำขั้นตอน 12)10. เมื่อทำการกด No, MY Robot Is Silent10.1 หุ่นยนต์ Stormtrooper กดเปิดการทำงานแล้วให้กด Yes และทำการรีเซ็ตหุ่นยนต์โดยทำการกดปุ่ม Binding Button หลังหุ่นยนต์ ดังรูปค้างไว้ 10 วินาที หุ่นยนต์จะทำการพูดเลข SSID และ password ในการเชื่อมต่อ ทำการกด Ok , I Just Reset My Robot และทำตอนขั้นตอนที่ 10 ถ้าจะทำการรีเซ็ตตัวหุ่นยนต์ให้กด Power Cycle10.1.1 เมื่อทำการกด Power Cycle ทำการปิดหุ่นยนต์ 20 วินาที และทำการเปิดตัวหุ่นยนต์ Stormtrooper ทำการตอนขั้นตอนที่ 1010.2 หุ่นยนต์ยังไม่มีการเปิดให้ทำการกด My Robot Was Not on I Justturned it on และให้ทำการเปิดตัวหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ Stormtrooper จะทำการ check การทำงาน เสร็จเรียบร้อยให้ทำการกด My Robot Has Finished His equipment check - [Continue] และทำการขั้นตอนที่ 1010.3 เมื่อหุ่นยนต์ ไม่มีการตอบสนองการทำงานให้กด My Robot Won't Turn On ให้ทำการ Charge หุ่นยนต์จนไฟแสดงสถานะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวแล้วกด My Robot Has Finished Charging และทำการขั้นตอนที่ 1111. เมื่อทำการกด Yes, My Robot Is Repeating His Operating Numbers, Application จะทำการให้เชื่อมต่อหุ่นยนต์โดยผ่าน Wifi อุปกรณ์ที่ได้ใช้งาน12. ทำการเชื่อมต่อหุ่นยนต์ โดยเลือก SSID และใส่ Password ตามที่หุ่นยนต์ Stormtrooper พูด เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วให้กด Stormtrooper ที่บนซ้ายของจอ13. เมื่อเข้า Application จะให้หุ่นยนต์ Stormtrooper ทำการเชื่อมต่อกับ Wifi ของสถานที่กด Continue14. เลือก SSID เชื่อมต่อและทำการกด Continue15. ใส่ Password ของ SSID ที่เชื่อมต่อและทำการกด Connect16. หุ่นยนต์ Stormtrooper จะทำการพูด Lost Communications และระบบจะทำการเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ Stormtrooper17. หุ่นยนต์ Stormtrooper พร้อมกับการเล่น


สอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่ Line@ : @s2000
Related Products

Stormtrooper

Welcome to the First Order.

12,900฿